Missió i visió de la C4D

Missió i visió de la C4D

Visió:

La visió per part dels que promovem aquesta iniciativa es que l’ús intensiu de les TIC i de la xarxa en concret, creant en diferents formats digitals la documentació i resultats, parcials i finals, de la recerca i desenvolupament, i la seva compartició amb altres investigadors, del mon universitari i empresarial, així com amb la societat, directament o indirectament a traves dels mitjans de comunicació i dels agregadors de continguts, i de manera lliure o estructurada, ha de crear unes noves regles de jocs que suposin un nou marc de valoració de la rellevància de resultats, de socialització del coneixement i aproximació del mateix a la societat, i d’aprofitament del mateix tant per nous processos de recerca, investigació e innovació, com pel potencial de convertir aquest coneixement ens la creació de valor en el mon empresarial.

Missió:

La missió de la Càtedra serà la de fomentar el us del mitjans digitals en totes les fases dels processos de recerca i desenvolupament, de catalogar aquest coneixement i facilitar l’accés als índexs principals, de socialitzar-lo i facilitar la seva consulta als ciutadans integrats en la societat de la informació així com els agents empresarials que estiguin interessats.

Detectar les necessitats de coneixements que te el sector empresarial per innovar en productes i serveis i buscar canals per satisfer-ho.

Connectar la societat amb els agents creadors de coneixement i els centres investigadors universitaris en concret.

Creació de la C4D pel Consell de Govern de la UdG

Creació de la C4D pel Consell de Govern de la UdG

La C4D va ser creada per acord del Consell de Govern de la Universitat de girona de 5 de junyde 2008.

Text de l’acord del Consell de Govern.

C4D – informació

C4D – informació

Aquest és el web de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.  A partir de setembre de 2008 aquesta Càtedra iniciarà les seves activitats relacionades amb la Comunicació, la Ciència i la Internet.